Onderzoek onder facility managers en inkoopprofessionals heeft een mooie top 15 met inkooptrends voor 2019 opgeleverd. Interessant detail, voor het eerst sinds jaren staat kostenreductie niet in de top 5 van trends. Hoewel er ook een aantal meer exotische ontwikkelingen in de top 15 staan, denk aan block chains en big data, staan deze relatief laag op de lijst. De top van de lijst wordt aangevoerd door drie minder exotische onderwerpen, welke hieronder kort zijn samengevat, voorzien van tips en aanbevelingen.

Leveranciersmanagement

In de afgelopen jaren zagen we al een verschuiving waarbij bedrijven steeds meer, waaronder veel ICT-diensten, door externe leveranciers laten vervullen in plaats van dit zelf te doen. Hierdoor verschuift de focus binnen organisaties naar het voeren van regie over deze externe leveranciers, het begrip leveranciersmanagement wordt steeds belangrijker. Als één ding zeker is in externe leveranciersrelaties, is dat er veel onzeker is. Prijzen schommelen, dienstverlening wordt ingeperkt of uitgebreider, risico’s veranderen, processen veranderen en ook prestaties wisselen. Kortom, het is belangrijk om de leverancier (en de relatie) zo goed mogelijk te managen en zoveel als mogelijk uit het contract te halen.

Alles begint daarbij natuurlijk met inzicht: welke leveranciers zijn er, hoeveel bestellen we hier, voor welk percentage van de totale spend zijn zij verantwoordelijk? Vervolgens kunnen ze gecategoriseerd worden, niet alleen om te kijken hoe belangrijk deze leverancier voor ons is, maar ook andersom. Hiervoor zijn ruim voldoende modellen beschikbaar (denk aan Kraljic of Dupont). Om tot leveranciersmanagement te komen, komt het vervolgens aan op (1) het optimaliseren (of in geval van nieuwe contracten, het aangaan) van contracten. Belangrijk hierbij is het specificeren van wat minimaal nodig is en welke resultaten bereikt moeten worden. (2) Deze contracten zullen vervolgens gemeten dienen te worden, in termen van key performance indicators. (3) De juiste mensen dienen betrokken te worden bij het proces, hoe gaat communicatie verlopen, welke escalaties niveau’s zijn er, etc. (4) Het proces kan nu geïmplementeerd worden, het contract getekend (of opnieuw getekend) de leveringen kan starten (of hervat worden),

Optimaliseren van processen

Uiteraard zijn er tal van manieren om processen te verbeteren. Over het algemeen zijn organisaties prima in staat om zelf het laaghangend fruit te plukken en een aantal structurele verbeteringen door te voeren. Met name door initiatieven als de ideeënbus, creatieve bedrijfsuitjes, brainstorms, klantenfeedback of denktanks. Echter, de echte kracht van procesoptimalisatie zit in het continue verbeteren van processen, in plaats van het eenmalig plukken van dat laaghangende fruit.

Wie over continu verbeteren nadenkt, komt al snel in de wereld van Kaizen, Toyota, Lean en Six Sigma. Grote gemene deler van al deze kaders is het feit dat er altijd ruimte is voor verbetering. Maar hoe kunnen we deze kaders laten versmelten met het DNA van de organisatie? Het antwoord is nog niet gemakkelijk, maar duidelijk is dat de eerste stappen gezet moeten worden bij het kennismaken met het gedachtegoed. Organiseer dus een Kaizen-dag, een demodag met bouwsteentjes, een Leancursus of iets soortgelijks. Zorg ervoor dat medewerkers bekend worden met het gedachtegoed en gestimuleerd worden om dit gedachtegoed te omarmen en actief deel te nemen.

Alignment tussen inkoop en de business en strategie

Inkoop kan nog zo goed haar best doen, maar als de bedrijfsdoelstellingen en strategische doelen niet helder zijn, kan er nooit sprake zijn van optimaal toegevoegde waarde. Uiteraard start het met de strategische doelen van de organisatie en kunnen deze vervolgens worden vertaald naar de inkooporganisatie. Ook hier geldt dat er verschillende wegen zijn om naar Rome te komen, waarvan er eentje de OGSM-methode (objective, goals, strategies, measures) is. Centraal hierbij staat de vastgestelde meerjaren-strategie van de organisatie. Deze kan vervolgens vertaald worden naar jaarplannen voor de onderliggende organisatieonderdelen. Hierdoor draagt elk organisatieonderdeel, met het behalen van haar specifieke doelstellingen, automatisch bij aan de meerjaren-strategie. De methode is even simpel als doeltreffend:

  • Maak gebruik van (of bepaal) de Objective, de strategische doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar.
  • Maak de Objective meetbaar door een aantal Goals op te stellen.
  • Bepaal hoe de Goals gehaald kunnen worden, door per Goal een Strategie op te stellen.
  • Bedenk een aantal KPI’s die gezamenlijk aangeven in hoeverre de Strategie gehaald zal worden.
  • Prioriteer: bepaal welke Goals dit jaar gehaald moeten worden en welke volgend jaar aan de beurt komen.

Meer informatie

Uiteraard is dit slechts een beknopte uitwerking van de drie belangrijkste inkooptrends voor 2019. Het gehele onderzoek en de resultaten zijn terug te vinden via deze link. Wil je verder praten over jouw inkooporganisatie, of hoe je een van deze onderwerpen moet aanvliegen? Neem dat contact op met Durk Boersma, inkoopadviseur bij itmgr.

Recommended Posts